ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปรียาดา รสจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุภาพร เมืองโคตร
ครู คศ.3

นางสาวสิรินทร์ทิพย์ แสนแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2