ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายศุภกิตติ์ ธาระพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายพงษ์ศักดิ์ รักบุญ
ครูอัตรจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3