ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุมนมาลย์ แสนวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวลมัย ศูนย์โศก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางธัญทิพย์ คุณสุทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวอาทิตยา บุญธรรม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2