ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางใบศรี อรมาศ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางธนิดา ไชยภูมิ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวทิพวัลย์ ทองนอก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาววราภรณ์ ลือจันดา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวบุษยมาศ บุญเจริญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1