ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางทับทิม เจริญตา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางอุบลวรรณ พลยุทร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางฐิติมญชุ์ โสดก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1