ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสังวาลย์ เมืองพิล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายสมบูรณ์ ประเสริฐศิลป์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางจริยาวดี คุณสุทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางกมลมาลย์ เพชรโรจน์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2